menusearch
asredanesh.ac.ir

موسسه آموزش عالی آزاد

قبلی
مرکز نوآوران عصر دانش
مرکز نوآوران عصر دانش
مشاهده
دوره آموزشی آیلتس
دوره آموزشی آیلتس
مشاهده
دوره های آموزشی زبان
دوره های آموزشی زبان
مشاهده
آزمون های زبان های بین الملی
آزمون های زبان های بین الملی
مشاهده
نمایشگاه ایران جابکس
نمایشگاه ایران جابکس
مشاهده
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
مشاهده
موسسه آموزش عالی آزاد
اسرار فروشندگان حرفه ای 2 دوره آموزشی ترم بهار 97اسرار فروشندگان حرفه ای 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - 2-(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآور - : دپارتمان موسسه تاریخ شروع : 97/3/
اسرار فروشندگان حرفه ای ، دوره آموزشی ترم بهار ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
100 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
زبان کسب و کار1دوره آموزشی ترم بهار 97زبان کسب و کار1دوره آموزشی ترم بهار 97 - 11-23.jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآور
زبان کسب و کار ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
137 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار 97زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - 23(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآور
زبان کسب و کار ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
214 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
 دیجیتال مارکتینگ 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 دیجیتال مارکتینگ 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 - 31-12.jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآور
دیجیتال مارکتینگ1 ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
176 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
دیجیتال مارکتینگ 2 دوره آموزشی ترم بهار 97دیجیتال مارکتینگ 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - 12(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآور
دیجیتال مارکتینگ2 ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
217 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
جنگ بازار یابی 1 دوره آموزشی ترم بهار 97جنگ بازار یابی 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 - 4-(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآور
جنگ بازار یابی ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، دوره آموزشی ترم بهار ،
196 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
جنگ بازاریابی 2 دوره آموزشی ترم بهار 97جنگ بازاریابی 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - 4-(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآور
جنگ بازار یابی 2 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، دوره آموزشی ترم بهار ،
191 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 1 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 - 24-46.jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآور
کارگاه ارتباط موثر ، دوره آموزشی ترم بهار ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
294 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 2 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - 46(2).jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآور
موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، کارگاه ارتباط موثر دوره آموزشی ترم بهار ، دوره آموزشی ترم بهار ،
198 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 3 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 3 دوره آموزشی ترم بهار 97 - tebat.jpg موسسه آموزش عالی آزاد نوآور
دوره آموزشی ترم بهار ، کارگاه ارتباط موثر ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
206 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده