menusearch
asredanesh.ac.ir

دوره آموزشی

قبلی
مرکز نوآوران عصر دانش
مرکز نوآوران عصر دانش
مشاهده
دوره آموزشی آیلتس
دوره آموزشی آیلتس
مشاهده
دوره های آموزشی زبان
دوره های آموزشی زبان
مشاهده
آزمون های زبان های بین الملی
آزمون های زبان های بین الملی
مشاهده
نمایشگاه ایران جابکس
نمایشگاه ایران جابکس
مشاهده
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
کارگاه یک روزه ارتباط موثر
مشاهده
دوره آموزشی
اسرار فروشندگان حرفه ای 2 دوره آموزشی ترم بهار 97اسرار فروشندگان حرفه ای 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - حرفه ای 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 /u - عصردانش دوره آموزشی ترم بهار 97 نا - ار 97 نام دوره : اسرار فروشندگان حرف - ه ای 2 کد دوره : NS-MS2 نام استاد : - عه هزینه دوره : 500.000 طول دوره : - بهاری برای دوره فوق در نظر گرفته شده - ی هر یک از دوره های فوق مدرک رسمی از
اسرار فروشندگان حرفه ای ، دوره آموزشی ترم بهار ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
109 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
زبان کسب و کار1دوره آموزشی ترم بهار 97زبان کسب و کار1دوره آموزشی ترم بهار 97 - کسب و کار1 دوره آموزشی ترم بهار 97 /u - نش دوره آموزشی ترم بهار 97 نا - ار 97 نام دوره : زبان کسب و کار1 کد - ترم به دوره :NQ-BL1 نام استاد : - زوج هزینه دوره :420,000 طول دوره : - بهاری برای دوره فوق در نظر گرفته شده - ی هر یک از دوره های فوق مدرک رسمی از
زبان کسب و کار ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
144 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار 97زبان کسب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - سب و کار2 دوره آموزشی ترم بهار 97 /u - عصردانش دوره آموزشی ترم بهار 97 - 97 نام دوره : زبان کسب و کار2 کد - ترم بهار دوره :NQ-BL2 نام استاد : - معه هزینه دوره :420,000 طول دوره : - بهاری برای دوره فوق در نظر گرفته شده - ی هر یک از دوره های فوق مدرک رسمی از
زبان کسب و کار ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
234 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
 دیجیتال مارکتینگ 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 دیجیتال مارکتینگ 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 - ارکتینگ 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 /u - عصردانش دوره آموزشی ترم بهار 97 - 97 نام دوره : دیجیتال مارکتینگ3 - ترم بهارکد دوره :NQ-DM3 نام استاد : - زوج هزینه دوره :370,000 طول دوره : - بهاری برای دوره فوق در نظر گرفته شده - ی هر یک از دوره های فوق مدرک رسمی از
دیجیتال مارکتینگ1 ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
193 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
دیجیتال مارکتینگ 2 دوره آموزشی ترم بهار 97دیجیتال مارکتینگ 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - ارکتینگ 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 /u - عصردانش دوره آموزشی ترم بهار 97 - 97 نام دوره : دیجیتال مارکتینگ 4 - رم بهار کد دوره :NQ-DM4 نام استاد : - نبه هزینه دوره :650.000 طول دوره : - بهاری برای دوره فوق در نظر گرفته شده - ی هر یک از دوره های فوق مدرک رسمی از
دیجیتال مارکتینگ2 ، دوره آموزشی ترم بهار 97 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
239 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
جنگ بازار یابی 1 دوره آموزشی ترم بهار 97جنگ بازار یابی 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 - ار یابی 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 /u - عصردانش دوره آموزشی ترم بهار 97 - 97 نام دوره : جنگ بازار یابی ک - ترم بهارد دوره : NM-WM3 نام استاد : - وج هزینه دوره : 480,000 طول دوره : - بهاری برای دوره فوق در نظر گرفته شده - ی هر یک از دوره های فوق مدرک رسمی از
جنگ بازار یابی ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، دوره آموزشی ترم بهار ،
214 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
جنگ بازاریابی 2 دوره آموزشی ترم بهار 97جنگ بازاریابی 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - زاریابی 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 ht - عصردانش دوره آموزشی ترم بهار 97 - 97 نام دوره : جنگ بازار یابی 4 - م بهار کد دوره : NM-WM4 نام استاد - عه هزینه دوره : 600.000 طول دوره : - بهاری برای دوره فوق در نظر گرفته شده - ی هر یک از دوره های فوق مدرک رسمی از
جنگ بازار یابی 2 ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، دوره آموزشی ترم بهار ،
210 بازدید، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 1 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 - اط موثر 1 دوره آموزشی ترم بهار 97 /u - عصردانش دوره آموزشی ترم بهار 97 - 97 نام دوره : کارگاه ارتباط موثر1 - م بهار کد دوره :NQ-CO4 نام استاد : - به هزینه دوره :100.000 طول دوره : - بهاری برای دوره فوق در نظر گرفته شده - ی هر یک از دوره های فوق مدرک رسمی از
کارگاه ارتباط موثر ، دوره آموزشی ترم بهار ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
326 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 2 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 - اط موثر 2 دوره آموزشی ترم بهار 97 /u - عصردانش دوره آموزشی ترم بهار 97 - 97 نام دوره : کارگاه ارتباط موثر - بهار 5 کد دوره : NM-CO5 نام استاد : - به هزینه دوره : 100.000 طول دوره : - بهاری برای دوره فوق در نظر گرفته شده - ی هر یک از دوره های فوق مدرک رسمی از
موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ، کارگاه ارتباط موثر دوره آموزشی ترم بهار ، دوره آموزشی ترم بهار ،
214 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
کارگاه ارتباط موثر 3 دوره آموزشی ترم بهار 97کارگاه ارتباط موثر 3 دوره آموزشی ترم بهار 97 - اط موثر 3 دوره آموزشی ترم بهار 97 /u - عصردانش دوره آموزشی ترم بهار 97 - 97 نام دوره : کارگاه ارتباط موثر - بهار 3 کد دوره : NM-CO3 نام استاد : - به هزینه دوره :100.000 طول دوره : - بهاری برای دوره فوق در نظر گرفته شده - ی هر یک از دوره های فوق مدرک رسمی از
دوره آموزشی ترم بهار ، کارگاه ارتباط موثر ، موسسه آموزش عالی آزاد نوآوران عصردانش ،
222 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
شرکت سازنده